Chương trình Quốc tế

Thông tin chi tiết học phí cho chương trình Quốc tế, năm học 2022 - 2023.

Học sinh sẽ nhận được ưu đãi 40% học phí khi đăng ký nhập học trước ngày 07 tháng 05 năm 2022. Đặc biệt, mức ưu đãi này sẽ được duy trì liên tục trong vòng 03 (ba) năm học.

Học phí

Bậc học Học phần 1 (35%) Học phần 2 (25%) Học phần 3 (25%) Học phần 4 (15%) Học phí đóng theo năm
K1
(3 tuổi)
53,7000,000 38,340,000 38,340,000 23,040,000 139,500,000
K2
(4 tuổi)
59,640,000 42,600,000 42,600,000 25,560,000 154,980,000
K3
(5 tuổi)
63,660,000 45,480,000 45,480,000 27,300,000 165,300,000
Lớp 1 - 5 101,460,000 72,480,000 72,480,000 43,500,000 263,460,000
Lớp 6 - 8 111,360,000 79,560,000 79,560,000 47,760,000 289,320,000
Lớp 9 - 10 119,340,000 85,260,000 85,260,000 51,120,000 309,960,000
Lớp 11 - 12 129,300,000 92,340,000 92,340,000 55,440,000 335,820,000